Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Information från Finansdepartementet
Information om behov av ändringar i PBL

3. Budgetpropositionen för 2022
Fråga om yttrande till FiU över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: Sjö

4. Höständringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till FiU över höständringsbudgeten
Prop. 2020/21:2 och motion
Föredragande: Sjö

5. Förslag till förordning om allmän produktsäkerhet
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2021) 346
Föredragande: Sjö

6. Pågående utredningar
Anmälan av dokument med sammanställning av pågående utredningar m.m.
Föredragande: LG

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 9.30

Bilagor