Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:9
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: Lektionssal 1

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning 3
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

3. Fråga om utskottsinitiativ om skadestånd på grund av frihetsberövande
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: MK

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 30 från miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: JW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 november 2021 kl. 10.30

Bilagor