Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:66


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:66
Datum och tid: 2022-05-19 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (FiU27)
Justering
Prop. 2021/22:225, motion
Föredragande: MP

4. Idéburen välfärd (FiU28)
Justering
Prop. 2021/22:135, motioner
Föredragande: ACT, EJ

5. En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (FiU29)
Justering
Prop. 2021/22:120
Föredragande: MP

6. Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (FiU33)
Justering
Prop. 2021/22:146
Föredragande: CK

7. Ändrade regler om säkerställda obligationer (FiU37)
Justering
Prop. 2021/22:76, motion
Föredragande: CR

8. Betaltjänstfrågor – några förtydliganden (FiU38)
Justering
Prop. 2021/22:202
Föredragande: CH

9. Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete (FiU43)
Justering
Skr. 2021/22:54
Föredragande: CK

10. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021 (FiU42)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:104
Föredragande: PE

11. Vårändringsbudget för 2022 (FiU21)
Beredning
Prop. 2021/22:99, motioner
Föredragande: HH

12. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 2021/22:100, skr. 2021/22:141, motioner
Föredragande: ACT, SK

13. Årsredovisning för staten 2021 (FiU30)
Beredning
Skr. 2021/22:101
Föredragande: CK, EJ

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Tisdag 31 maj kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2021/22:64 och 65
3. Förslag till betänkande 2021/22:FiU27
4. Förslag till betänkande 2021/22:FiU28
5. Förslag till betänkande 2021/22:FiU29
6. Förslag till betänkande 2021/22:FiU33
7. Förslag till betänkande 2021/22:FiU37
8. Förslag till betänkande 2021/22:FiU38
9. Förslag till betänkande 2021/22:FiU43
10. Utkast till betänkande 2021/22:FiU42
11. Föredragnings-PM, motionslista
12. Föredragnings-PM, motionslista
13. Föredragnings-PM