Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Justitieutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2022-01-20 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Skärpta straff för grova trafikbrott (JuU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: TL

4. Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare (JuU11)
Fortsatt beredning
Proposition 2021/22:46 och motioner
Föredragande: EÖ

5. Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta (JuU12)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2021/22:57 och motioner
Föredragande: RH

6. Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (JuU20)
Fortsatt beredning
Utskottsinitiativ
Föredragande: EL

7. Utlandsspioneri (JuU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Proposition 2021/22:55 och motioner
Föredragande: EL

8. 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU13)
Beredning
Skrivelse 2021/22:73 och motion
Föredragande: RH

9. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020 (JuU14)
Beredning
Proposition 2021/22:79
Föredragande: EL

10. Förslag till förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till EU (subsidiaritetsprövning)
Beredning
COM(2021) 753
Föredragande: TL

11. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motionerna 2021/22:1629 yrk. 7 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) och 2021/22:3509 yrk. 24 av Annie Lööf m.fl. (C) från kulturutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

12. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2021/22:2233 yrkande 1 av Erik Ottoson (M) från miljö-och jordbruksutskottet.
Omedelbar justering
Föredragande: TL

13. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2021/22:3878 yrkande 2 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) från trafikutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

14. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:2786 av Robert Halef (KD) till konstitutionsutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

15. EU-frågor

16. Kanslimeddelanden

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari 2022 kl. 10.00.

1. -
2. Protokoll 2021/22:12
3. Utkast till betänkande 2021/22:JuU10
4. Utkast till betänkande 2021/22:JuU11
5. Utkast till betänkande 2021/22:JuU12
6. Utkast till betänkande 2021/22:JuU20
7. Utkast till yttrande 2021:JuU3y
8. PM och recit
9. PM och recit
10. PM, FPM 27 och COM(2021) 753
11. Motionerna 2021/22:1629 och 2021/22:3509
12. Motion 2021/22:2233
13. Motion 2021/22:3878
14. motion 2021/22:2786

15. Inkomna EU-dokument

16. Inkomna skrivelser, Arbetplan 6
Bilagor