Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 11 januari 2022

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:11
Datum och tid: 2022-01-11 11:00
Plats: Digitalt möte

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:10 av den 2 december 2021

3. Information från kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter informerar om aktuella frågor

4. Proposition 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Fråga om överlämnande av motionsyrkanden till justitieutskottet
Fråga om överlämnande av motionsyrkandena 2021/22:1629 yrk. 7 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) samt 2021/22:3509 yrk. 24 av Annie Lööf m.fl. (C) till justitieutskottet

Motion 2021/22:1629 (C)
Motion 2021/22:3509 (C)

6. Inkomna skrivelser
Dnr 782-2021/22
Dnr 792-2021/22
Dnr 794-2021/22
Dnr 818-2021/22
Dnr 919-2021/22
Dnr 1012-2021/22

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 11.00

Bilagor