Kulturutskottets sammanträde

10.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:2
Datum och tid: 2021-10-12 10:00
Plats: RV2 Lektionssal 1 - Fysiskt möte

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:1 av den 21 september 2021

2. Information från Utredningen om återstart för kulturen
Utredare Linda Zachrison informerar om utredningens förslag (SOU 2021:77)

SOU 2021:77

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Föredragningspromemoria från KU
Bilaga 1
Bilaga 2
Föredragningspromemoria från KrU
Föredragande: Ann Aurén

4. Utskottets utrikes resor

5. Inkommen skrivelse
Dnr 230-2021/22

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 09.30 (Fysiskt möte)


Bilagor