Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.00 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:25
Datum och tid: 2022-01-13 08:00
Plats: Sammanträde på distans

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Jordbruk- och fiskeråd 17 januari 2022
Överläggning och information
Landsbygdsminsiter Anna-Caren Sätherberg
Näringsdepartementet

3. Information om avslutat slovenskt och nytt franskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Näringsdepartementet

4. Sveriges ordförandeskap i EU 2023
Kort information om planeringen inför det svenska ordförandeskapet 2023
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Näringsdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Märkning och registrering av katter (MJU13)
Beredning
Prop. 2021/22:49 och motioner
Föredragande: ALK

7. Jakt och viltvård (MJU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: ALK

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: CN

10. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:4199 yrkande 92 av Johan Pehrson m.fl. (L), till civilutskottet
Föredragande: SM

11. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:2233 yrkande 1 av Erik Ottoson (M), till justitieutskottet
Föredragande: ALK

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 5: Protokoll 2021/22:24
Punkt 6: PM och motioner
Punkt 7: PM och motioner
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 9: Inkomna skrivelser
Punkt 10: PM och motion 2021/22:4199
Punkt 11: PM och motion 2021/22:2233

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan