Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:26
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: Sammanträde på distans

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Förslag till ny avfallstransportförordning
Överläggning
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Miljödepartementet

COM(2021) 709 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056

3. EU:s markstrategi för 2030
Överläggning
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Miljödepartementet

COM(2021) 699 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén EU:s markstrategi för 2030 Frisk mark till förmån för människor, livsmedel, natur och klimat

4. Information om avslutat slovenskt och nytt franskt ordförandeskap
Information
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Miljödepartementet

5. Brott mot djur (MJU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:18 och motioner
Föredragande: AS

6. Livsmedelspolitik (MJU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SM

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag 20 januari 2022 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2-3: Överläggningspromemoria och COM-dokument
Punkt 4-6: PM


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan