Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 25 januari 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:28
Datum och tid: 2022-01-25 11:00
Plats: Sammanträde på distans

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Naturvårdsverket om vägledningsarbete om avfallsdefinitioner och dess konsekvenser för hanteringen av entreprenadberg och om vägledningsarbete om definitionen av kommunalt avfall
Ingela Hiltula, avdelningschef för Samhällsavdelningen, Östersund
Naturvårdsverket

3. Information från Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet om arbetet med hanteringen av invasiva främmande arter
Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet

4. Justering av protokoll

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2021/22:4030 yrkande 2 av Ulf Kristersson m.fl. (M), från Näringsutskottet
Föredragande: SM

6. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
COM (2021) 706
Föredragande; AF

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag 27 januari 2022 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 4: Protokoll 2021/22:26
Punkt 5: PM och motion 2021/22:4030
Punkt 6: PM och COM(2021) 706
Punkt 7: Inkomna skrivelserDessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider