Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 torsdag 18 augusti 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:58


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:58
Datum och tid: 2022-08-18 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jord­bruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012
Subsidaritetsprövning och ev. beslut
COM(2022) 134
Föredragande: MB

2. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115
Subsidaritetsprövning och ev. beslut
COM(2022) 305
Föredragande: ALK

3. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet
Subsidaritetsprövning och ev. beslut
COM(2022) 296
Föredragande: CN

4. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur
Subsidaritetsprövning och ev. beslut
COM(2022) 304
Föredragande: SM

5. Eventuell ajournering

6. Eventuell justering av utlåtande med förslag till motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande
(Om utskottet anser att något eller några av förslagen i punkterna 1 - 4 föranleder ett utlåtande)

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: MB

8. Bemyndiganden
Föredragande: MB

9. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: PM och COM(2022) 134
Punkt 2: PM, fakta PM och COM(2022) 305
Punkt 3: PM, fakta PM och COM(2022) 296
Punkt 4: PM, fakta PM, COM(2022) 304 och regeringens bedömning
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider