Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Revidering av EU:s krav för koldioxidutsläpp från nya lätta fordon
Överläggning
Miljö- och klimatminister Per Bolund
Miljödepartementet

COM(2021) 556 Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2019/631 när det gäller att stärka normerna för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon i linje med unionens ökade miljöambitioner

2. Reviderad LULUCF-förordning
Överläggning
Miljö- och klimatminister Per Bolund
Miljödepartementet

COM (2021) 554 Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2018/841 vad gäller omfattningen, förenklingen av efterlevandebestämmelser, fastställande av medlemsstaternas mål för 2030 och kollektivt förbindande till klimatneutralitet 2035 inom markanvändning, skogsbruk och jordbrukssektorn, och förordning (EU) 2018/1999 vad gäller förbättrad övervakning, rapportering, spårning av framsteg och översyn

3. Översyn av EU:s ansvarsfördelningsförordning om medlemsstaternas nationella klimatmål
Överläggning
Miljö- och klimatminister Per Bolund
Miljödepartementet

COM (2021) 555 Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet

4. Översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter
Överläggning
Miljö- och klimatminister Per Bolund
Miljödepartementet

COM (2021) 551 Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/87/EG om införandet av ett europeiskt system för handel med utsläppsrätter inom unionen, samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och förordning (EU) 2015/757

COM (2021) 552 Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/87/EG avseende luftfartens bidrag till unionens utsläppsminskningsmål och om införande av marknadsbaserade globala åtgärder

COM (2021) 571 Kommissionens förslag till ändring av beslut (EU) 2015/1814 avseende antalet utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelsystem till 2030

5. Sveriges ordförandeskap i EU 2023
Kort information om planeringen inför det svenska ordförandeskapet 2023
Miljö- och klimatminister Per Bolund
Miljödepartementet

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

8. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag 14 oktober 2021 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1-4: Överläggningspromemoria och COM-dokument
Punkt 6: Protokoll 2021/22:6 och 7
Punkt 7: Inkomna skrivelser
Punkt 8: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider