Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:44
Datum och tid: 2022-05-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer (NU23)
Justering (tidigare behandlad 28 april och 12 maj)
Prop. 2021/22:150 och motioner
Föredragande: CR

3. Rådet för utrikes frågor (handel)
Statssekreterare Krister Nilsson, Utrikesdepartementet

a) Återrapport från informellt ministermöte den 13–14 mars 2022

b) Information inför rådsmötet den 3 juni 2022

c) Information inför det kommande svenska ordförandeskapet 2023

4. Allmänna rådet (GAC) den 2 juni 2022
Statssekreterare Oskar Magnusson, Näringsdepartementet

a) Återrapporter

b) Information inför rådsmötet den 2 juni 2022

5. Samordning av försörjningsberedskapen – Näringslivets roll
Information (kl. 10.45)
Särskild utredare Birgitta Böhlin, huvudsekreterare Goran Bogdanovic, utredningssekreterarna Sara Persson och Sascha Sohlman, utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

6. Immaterialrätt (NU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ

7. Inkommande besök
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj kl. 11.00

Bilagor