Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:2
Datum och tid: 2021-10-14 10:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Utgiftsram för utgiftsområde 3 skatt, tull och exekution (SkU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: Berggren

5. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU4)
Beredning
Prop. 2021/22:4
Föredragande: Winter

6. Förslag till rådets direktiv om en omstrukturering av unionsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (SUB-77-2020/21)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2021) 563
Föredragande: Pyka

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (SUB-82-2020/21)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2021) 564
Föredragande: Pyka

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 11.00


Bilagor