Socialutskottets sammanträde

14.00 måndag 17 januari 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:28
Datum och tid: 2022-01-17 14:00
Plats: Distans (via Skype)

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU9)
- Justering
Prop. 2021/22:69 och motioner
- Fortsatt beredning och ev. beslut
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande: KD

3. Fråga om utskottsinitiativ om gårdsförsäljning
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: ARW

4. Fråga om utskottsinitiativ om ett förnyat remissförfarande av regeringens promemoria om vaccinationsbevis på serveringsställen
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: ARW

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EN

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 18 januari 2022 kl. 11.00

Bilagor