Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:55
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (Rufs)
Företrädare från Rufs presenterar uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård.

2. Uppföljning och utvärdering
Ev. beslut
Rapport Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård
Föredragande: EN

3. Justering av protokoll

4. Socialtjänstfrågor – barn och unga (SoU18)
Justering
Motioner
Föredragande: MR

5. Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat (SoU33)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:178 och motioner
Föredragande: KD

6. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 (SoU25)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:213 och motioner
Föredragande: ARW

7. Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SoU31)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:200 och motioner
Föredragande: JH

8. Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (SoU34)
Beredning
Prop. 2021/22:214 och motioner
Föredragande: MR

9. Fråga om utskottsinitiativ om könstillhörighetslagen
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: ARW

10. Kanslimeddelanden

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 maj 2022 kl. 10.00

Bilagor