Socialutskottets sammanträde

11.15 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:6
Datum och tid: 2021-10-12 11:15
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Justering av protokoll

3. Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 (SoU5)
Beredning
Prop. 2020/21:221 och motioner
Föredragande: JH

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet - Beredning
KU:s promemoria
Föredragande: EN

5. Kommissionär Ylva Johansson till riksdagen för att föredra kommissionens arbetsprogram för 2022
Föredragande: EN

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. ca kl. 11.35: Information från utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Särskilda utredaren Peter Almgren med medarbetare presenterar utredningens slutbetänkande, SOU 2021:78.

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 14 oktober 2021 kl. 10.00

Bilagor