Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:3
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Kommissionens förslag om harmoniserade regler för artificiell intelligens
Överläggning
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet
COM(2021) 206 och faktapromemoria 2020/21:FPM109

2. Kommissionens förslag om ram för en europeisk digital identitet
Överläggning
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet
COM(2021) 281 och faktapromemoria 2020/21:FPM118

3. Information från Infrastrukturdepartementet
Statsrådet Ander Ygeman informerar om förordningen om en gemensam digital ingång, den digitala kompassen och det svenska ordförandeskapet 2023

4. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:2

5. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:1 + motioner
Föredragande: AL

6. Höständringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:2
Föredragande: AB

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
PM
Föredragande: EJ

8. Förslag om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning
Subsidiaritetsprövning. Ev. Beslut
COM(2021) 547
Föredragande: EJ

9. Förslag om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU
Subsidiaritetsprövning. Ev. Beslut
COM(2021) 559
Föredragande: EJ

10. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och om ändring av direktiv 2009/16/EG
Subsidiaritetsprövning. Ev. Beslut
COM(2021) 562
Föredragande: EJ

11. Fråga om utskottsinitiativ om basutbudet av flygplatser
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: MS

12. Utrikes resa
Beslut om utskottsresa till Danmark
Föredragande: MR

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. COM(2021) 206 och faktapromemoria 2020/21:FPM109
Punkt 2. COM(2021) 281 och faktapromemoria 2020/21:FPM
Punkt 4. Protokoll
Punkt 5. Föredragningspromemoria, prop. 2021/22:1
Punkt 6. Föredragningspromemoria, prop. 2021/22:2
Punkt 8. Föredragningspromemoria, COM(2021) 547
Punkt 9. Föredragningspromemoria, COM(2021) 559
Punkt 10. Föredragningspromemoria, COM(2021) 562
Punkt 11. Utskottsinitiativ
Punkt 12. Promemoria
Punkt 13. TU-Hänt, verksamhetsplan