Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:31
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:30

2. Yrkestrafik och taxi (TU15)
Justering
Prop. 2021/22:166 och motioner
Föredragande: CF

3. Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (TU17)
Justering (omjustering)
Proposition 2021/22:136
Föredragande: AL

4. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:99
Föredragande: AL

5. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:101
Föredragande: EJ

6. Fråga om utskottsinitiativ om järnvägsunderhåll i egen regi
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: JH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2021/22:TU15
Punkt 3. Förslag 2021/22:TU17
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Verksamhetsplan