Utrikesutskottets sammanträde

09.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:5
Datum och tid: 2021-10-14 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
-Kabinettsekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

2. Utgiftsområde 1 (utrikesförvaltningen)
Information
-Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

3. Utgiftsområde 5
Information
-Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

4. Kommissionens arbetsprogram 2022 (UU4)
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2022
PM
Föredragande: Jakob Nyström

5. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:2
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Utgiftsramarna för utgiftsområde 5 och 7
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 5 och motioner
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 7 och motioner
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens
tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2020
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Kanslipromemoria
KU:s PM frågor för kommentarer och bedömningar från övriga utskott
KU:s PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2020
Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2020
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

8. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:4

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 oktober kl. 09:30

Bilagor