Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till arbetsmarknadsutskottets sammanträde 2022/23:18

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ5-38

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)
Fortsatt beredning
3. Arbetsmiljö och arbetstid (AU8)
Beredning

4. Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen (AU9)
Beredning
5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG vad gäller gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och för diisocyanater
Subsidiaritetsprövning inleds

6. Delegationen mot arbetslivskriminalitet
Information om delbetänkandet Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland
7. Möte med OECD:s globala parlamentariska nätverk
Fråga om deltagande, ev. beslut

8. Inbjudan att delta i regeringens delegation till ILO:s internationella arbetskonferens
Fråga om deltagande 12–14 juni 2023, ev. beslut

9. Återrapport från deltagande i FN:s kvinnokommissions möte i New York den 6–10 mars 2023

10.  Kanslimeddelanden

Anmälan av sammanträdesplanen

Anmälan av AU-Hänt

​11.  Övriga frågor

12.  Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 mars 2023 kl. 11.00