Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 28 mars 2023

Kallelse till arbetsmarknadsutskottets sammanträde 2022/23:19

Datum och tid: Tisdag 2023-03-28 kl. 11:00
Plats: RÖ5-38

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)
Fortsatt beredning
Motioner
3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG vad gäller gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och för diisocyanater
Subsidiaritetsprövning, fortsatt beredning, ev. beslut

4. Information från Statskontoret

5. Inbjudan att delta i regeringens delegation till ILO:s internationella arbetskonferens den 5–16 juni 2023 i Genève
Fortsatt behandling

​6. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen
Anmälan av proposition 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Motionstiden utgår den 5 april 2023

7.      Övriga frågor

8.      Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10.00