Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 12 juni 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är ett åtgärdspaket mot momsbedrägerier, ungdomsarbetslöshet och hållbar utveckling.

Tid: Fredag den 14 juni klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansmarknadsminister Peter Norman ska samråda med nämnden inför möte i Ekofinrådet den 21 juni.

Vid mötet väntas rådet godkänna de landsspecifika rekommendationerna till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen. Detta utgör en förberedelse inför Europeiska rådets möte den 27-28 juni. Rådet väntas också godkänna slutsatserna från kommissionens översyn av Kroatiens ekonomiska program inför deras inträde i EU den 1 juli. Rådet väntas även anta rekommendationer och beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del samt ta ställning till kommissionens förslag om införande av euro som valuta i Lettland.

Ekofinrådet väntas även besluta om att godkänna förlängningar av löptiden för Irlands och Portugals EU-lån samt anta slutsatser om en rapport om uppförandekod för företagsbeskattning.

Vid mötet väntas rådet också nå en politisk överenskommelse om ett åtgärdspaket mot momsbedrägerier samt besluta om en allmän inriktning om ett krishanteringsdirektiv gällande banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. En rapport om skattefrågor kommer att godkännas och sedan överlämnas till Europeiska rådet.

Rådet väntas även eventuellt nå en allmän inriktning om ett kompromissförslag från det irländska ordförandeskapet om reviderade regler för finansiella instrument.

En diskussion väntas föras om kommissionens och EIB:s rapport till Europeiska rådet om genomförandet av "Pakten för tillväxt och sysselsättning". Likaså väntas ett meddelande från kommissionens om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten att diskuteras.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Socialminister Göran Hägglund, barn- och äldreminister Maria Larsson, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, integrationsminister Erik Ullenhag samt jämställdhetsminister Maria Arnholm ska samråda med nämnden inför möten i rådet 20-21 juni.

Vid mötet väntas rådet anta en allmän riktlinje gällande ett förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Rådet väntas även nå en politisk överenskommelse om ett ändrat förslag till direktiv om bättre möjligheter för arbetstagare att tjäna in och bevara kompletterande pensionsrättigheter när de rör sig mellan olika medlemsstater. Rådet väntas också anta en allmän riktlinje om ett förslag till förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Rådet väntas även hålla två riktlinjedebatter. Den ena handlar om den europeiska terminen 2013 och där kommer medlemsstaternas genomförande av sin sysselsättningspolitik inom Europa 2020-strategin att diskuteras. Vid den andra riktlinjedebatten kommer arbetsmarknadsministrarna att diskutera ungdomssysselsättning. Båda debatterna utgör förberedelser inför Europeiska rådets möte den 27-28 juni.

Vid mötet väntas rådet också anta slutsatser kring det sociala investeringspaketet, ett initiativ för att främja sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning, samt om en granskning av hur EU:s medlemsstater och institutioner genomför sina åtaganden enligt FN:s handlingsplan för jämställdhet vad beträffar kvinnor i beslutsfattande positioner i mediaorganisationer.

Rådet väntas även anta en allmän inriktning om tobaksdirektivet.

Miljö

Statssekreteraren Anders Flanking ska samråda med nämnden inför möte i rådet den 18 juni.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser som anger EU:s preliminära position om en övergripande agenda och ett övergripande ramverk för hållbar utveckling efter 2015. På dagordningen står också en diskussion om Milleniemålspanelens rapport kopplad till arbetet med att ta fram globala hållbarhetsmål.

Rådet väntas även anta slutsatser om en EU-strategi för klimatanpassning.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

 

Maria Skuldt Pressekreterare , 08-786 40 54