Pressmeddelande

Riksdagsstyrelsen föreslår ny ledningsstruktur för Riksrevisionen

Publicerat: 13 november 2019 klockan 07.23

Riksdagsstyrelsen har beslutat om ett förslag om Riksrevisionens framtida ledningsstruktur. Förslaget innebär att Riksrevisionen ska ledas av endast en riksrevisor, med en ställföreträdande riksrevisor vid sin sida. Riksdagen ska ta ställning till förslaget i början av 2020.

Enligt riksdagsstyrelsen behöver Riksrevisionen ett tydligare chefskap. Riksdagsstyrelsen föreslår därför att Riksrevisionens ledning utformas som en traditionell myndighetsledning, med de anpassningar som är nödvändiga till följd av Riksrevisionens specifika verksamhet och att myndigheten har riksdagen som huvudman.

Förslaget innebär att Riksrevisionen ska ledas av endast en riksrevisor som ensam ansvarar för myndigheten och för granskningen av den statliga verksamheten.

Vid sin sida ska riksrevisorn ha en ställföreträdande riksrevisor, som föreslås få titeln riksrevisionsdirektör, och som i första hand förväntas svara för myndighetens administrativa uppgifter. Riksrevisionsdirektören får enligt förslaget en stark ställning och ska bland annat kunna ta egna kontakter med riksdagen. Vid behov ska riksrevisionsdirektören kunna få hand om och avgöra revisionsärenden, och även inleda en granskning om riksrevisorn förklarat sig jävig. Riksrevisorn ska även samråda med riksrevisionsdirektören innan beslut om en effektivitetsrevision.

Både riksrevisorn och riksrevisionsdirektören ska väljas av riksdagen, men de ska väljas var för sig och deras mandattiderna behöver inte sammanfalla. Mandattiden ska normalt vara sju år. Riksdagsstyrelsen understryker vikten av att rekryteringsprocessen ska vara fri från partipolitiska överväganden.

Föreslås gälla från 1 april 2020

Konstitutionsutskottet ska nu bereda riksdagsstyrelsens förslag inför riksdagens beslut i början av 2020. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Förslaget grundas på parlamenatrisk utredning

Riksdagsstyrelsens förslag grundar sig på det förslag som en parlamentarisk kommitté överlämnade i juni 2019, Riksrevisionens ledningsstruktur (2018/19:URF1), vilket har remissbehandlats.

För mer information

Cristina Eriksson Stephanson, utredare, tel. 08-786 53 62, e-post: cristina.eriksson.stephanson@riksdagen.se

Tidigare dokument

Riksdagsförvatningens presstjänst, 08-786 62 00