Pressmeddelande

Utredning om riksdagens arbete under coronapandemin

Publicerat: 18 december 2020 klockan 10.13

Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 december att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. Utredningen kommer att ledas av den tidigare talmannen Per Westerberg och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2021.

Sedan våren 2020 pågår i Sverige, liksom i övriga delar av världen, en spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Pandemin och försöken att begränsa smittspridningen har haft stora konsekvenser för hela samhället. Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att säkerställa att den parlamentariska processen och stödet till denna fungerar oavsett situation samt till att så långt som möjligt begränsa smittspridningen.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén ska kartlägga och beskriva vilka åtgärder, förändringar och anpassningar av beslutsprocesser, arbetsformer och servicefunktioner som har vidtagits, i första hand under 2020, samt redovisa och belysa konsekvenserna av dessa för riksdagsarbetet och riksdagens ledamöter.

Utredningen ska omfatta tre perspektiv: Den parlamentariska processen med arbetet i kammare, utskott och EU-nämnd, ledamöternas förutsättningar att utöva riksdagsuppdraget samt Riksdagsförvaltningens stöd och service till den parlamentariska processen under perioden.

Kommittén bör också peka på lärdomar av de förändrade arbets- och beslutsprocesserna som kan ligga till grund för framtida bedömningar vid extraordinära händelser men även vid arbete under normala förhållanden.

Bilaga

Direktiv för en parlamentarisk utredning om riksdagens arbete under coronapandemin (pdf, 47 kB)

Bakgrund

Konstitutionsutskottet föreslog genom ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen den 12 november 2020 att det skulle genomföras en uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin. Kammaren beslutade den 18 november 2020 att bifalla utskottets förslag och riksdagsstyrelsen fattade beslut om direktiv till utredningen den 16 december 2020.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-204 62 57