Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplat till det nya coronavirusets spridning i Sverige. På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som sker och de beslut som fattas med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete pågår trots coronavirusets spridning i samhället. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronaviruset.

Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Målet är att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Åtgärder genomförs fortlöpande

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har genomfört flera åtgärder med anledning av corona. Hittills har bland annat följande beslutats:

 • Gruppledarna har kommit överens om att endast ledamöter och statsråd som själva ska delta i en debatt bör vistas i kammaren under debatten.
 • Riksdagen kallas in första veckan i januari för att behandla en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19, den så kallade pandemilagen.
 • Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 december att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. 
 • Talmannen har efter samråd med gruppledarna fattat beslut om att en EU-politisk debatt ska hållas i riksdagen den 20 januari. Den tidigare planerade EU-politiska partiledardebatten som skulle ägt rum den 18 november ställdes in med anledning av den förvärrade smittspridningen i Sverige.
 • Hemarbete gäller som huvudregel både för riksdagsledamöterna och för tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.
 • Stor restriktivitet gäller för både ledamöter och tjänstemän att ta emot externa besök till riksdagen.
 • Utskotten och EU-nämnden arbetar huvudsakligen med digitala möten. Det finns möjlighet till fysiska möten under vissa förutsättningar. Fortsatt gäller att extrasuppleanter har valts in för att säkra bemanning i utskott och EU-nämnd.
 • Även tjänstemännens möten ska som huvudregel vara digitala.
 • Gruppledarna har kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, men alla de 349 ledamöterna är fortsatt i tjänst. Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta, det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning.
 • Sedan mitten av april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.
 • Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare.
 • Visningar i riksdagen har ställts in tills vidare.

Coronarelaterade beslut i kammaren

Här ser du de senaste riksdagsbesluten som tagits med anledning av coronaviruset. Samtliga coronarelaterade beslut hittar du längre ner på sidan.

 • Riksdagen har beslutat om en tillfällig covid-19-lag som ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder.
 • Riksdagen uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen att skyndsamt återkomma med förslag till tillfällig pandemilag som bland annat ska reglera hur människor får samlas vid en epidemi eller pandemi.
 • Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring som bland annat innebär att tillfälliga lagändringar med anledning av covid-19 förlängs till och med den 1 januari 2023.
 • Riksdagen har beslutat om en ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser ska kunna få ersättning för sådana insatser.
 • Riksdagen har beslutat om en ändring i studiestödslagen som innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid kan besluta om att ett högre belopp än normalt får lämnas i extra lån för den som arbetat tidigare.
 • Riksdagen har beslutat att vaccination mot covid-19 ska ingå i nationella vaccinationsregistret.
 • Riksdagen har beslutat om fortsatta smittskyddsåtgärder på restauranger och barer
 • Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt.
 • Riksdagen har beslutat om en extra ändringsbudget med 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år.