Kulturarvsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 mars 2023

Betänkande: Kulturarvsfrågor

Betänkande 2022/23:KrU6

Nej till motioner om fornminnen, förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, museifrågor med mera (KrU6)

Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till pågående arbete och genomförda insatser.

Förslagen handlar bland annat om fornminnen och fornminnesvård, förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, museifrågor, det immateriella kulturarvet, digitalisering av kulturarvet, arkiv samt nationella minoriteters kulturarv.