Regional samverkan och statlig länsförvaltning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 12 november 2022

Betänkande: Regional samverkan och statlig länsförvaltning

Betänkande 2001/02:KU7

Kommunala samverkansorgan för regional utveckling (KU7)

Det ska i samtliga län fr.o.m. år 2003 kunna bildas kommunala samverkansorgan för regional utveckling. Ett samverkansorgan ska utgöras av ett kommunalförbund där samtliga kommuner i länet är medlemmar och där landstinget kan vara medlem. Samverkansorganen ska utarbeta program för länets utveckling och samordna utvecklingsinsatser i länet för att genomföra programmet. De ska ha befogenhet att besluta om länsplaner för regional infrastruktur och om vissa statliga medel för regional utveckling. I Skåne län och Västra Götalands län pågår en försöksverksamhet med s.k. regionala självstyrelseorgan. Riksdagen beslutade, efter förslag från konstitutionsutskottet, att verksamheten i dessa län ska fortsätta oförändrad under nästa mandatperiod.