Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 12 november 2022

Betänkande: Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

Betänkande 2001/02:MJU3

Delmål och åtgärdsstrategier för svenska miljömål (MJU3)

Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Riksdagen beslutade våren 1999 om 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och gav då regeringen i uppdrag att återkomma med förslag även om delmålen. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett särskilt förslag om delmål.