Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag tillkommuner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 14 december 2001

Betänkande: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag tillkommuner

Betänkande 2001/02:FIU3

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på 98 899 miljoner kronor till allmänna bidrag till kommuner för 2002. Bidragen omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Från 2002 inrättas ett nytt anslag för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Riksdagen godkände vad regeringen framför om det kommunala utjämningssystemet: en långtgående utjämning av de ekonomiska förutsättningarna är av avgörande betydelse för den kommunala självstyrelsen i kommuner och landsting med svag ekonomi. Vidare beslutades att ett statsbidrag inrättas till kommuner med befolkningsminskning. Detta för att kompensationen i utjämningssystemet inte bedöms som tillräcklig. Riksdagen avslog också ett förslag från Riksdagens revisorer om statens stöd till kommuner med ekonomiska problem.