Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 23 mars 2022

Betänkande: Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Betänkande 2021/22:SfU16

Uppmaningar till regeringen om det så kallade skuggsamhället (SfU16)

Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om skuggsamhället, det vill säga samhällsstrukturer som växer fram parallellt med välfärdssamhället. Det första tillkännagivandet handlar om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om

  • effektivare informationsutbyte mellan myndigheter
  • utökad informationsplikt för myndigheter och kommuner
  • DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
  • anmälningsplikt för asylsökande
  • boendeskyldighet och elektronisk övervakning
  • förlängd preskriptionstid för avvisnings- och utvisningsbeslut
  • fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer.

Enligt det andra tillkännagivandet bör det införas ett förbud mot att kommuner ger ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.

Riksdagens tillkännagivanden har sin grund i utskottsinitiativ, det vill säga att det är ett utskott som har tagit initiativ till förslagen och de kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

I samband med att riksdagen gjorde tillkännagivandena behandlade riksdagen även ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör utlänningar i Sverige utan tillstånd. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna med motiveringen att de är helt eller delvis tillgodosedda genom de tillkännagivanden som beslutats.