Planeringen av infrastrukturinvesteringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2019

Interpellation: Planeringen av infrastrukturinvesteringar

Interpellation 2019/20:172 av Magnus Jacobsson (KD)

Interpellation 2019/20:172 Planeringen av infrastrukturinvesteringar

av Magnus Jacobsson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den nationella planen för transportinfrastrukturen har de senaste åren uppdaterats vart fjärde år. I Trafikverkets informationsmaterial framgår också att den nationella planen uppdateras i fyrsårscykler och sträcker sig över en period av tolv år. Den gällande planen omfattar perioden 2018–2029. Om fyraårscykeln skulle fortsätta borde arbetet med planen för 2022–2033 ha inletts under 2019 genom att regeringen under våren hade gett Trafikverket och de regionala planupprättarna ett direktiv om inriktningsplanering. Detta har emellertid inte skett.

Sveriges transportinfrastruktur står inför viktiga vägval som behöver adresseras genom en infrastrukturproposition under 2020, följt av en ny nationell plan. Frågor som behöver svar är exempelvis hur regeringen ser på möjligheterna att tillföra ytterligare finansiering under perioden 2022–2029 utöver gällande plan, samt inriktningen på nyinvesteringar i järnväg.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om när regeringen avser att ta initiativ till att uppdatera den nationella planen för transportinfrastrukturen. Svaret är att arbetet med kommande nationell infrastrukturplanering för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Detta är ett alltför knapphändigt svar. Inom de närmaste åren bör fler viktiga vägval göras vad gäller stora infrastrukturinvesteringar i Sverige. Det gäller bland annat järnvägsförbindelserna Stockholm–Jönköping och Göteborg–Jönköping. Det gäller planering för en ny fast förbindelse över Öresund. Det gäller eventuell elektrifiering av vägnätet. Det gäller Östlig förbindelse i Stockholm. Det gäller också andra viktiga frågeställningar, där en transparent planeringsprocess är önskvärd och där riksdagen bör fatta beslut så snart som möjligt.

Det är otillfredsställande om regeringen bereder infrastrukturplaneringen internt i Regeringskansliet i stället för genom formella direktiv till ansvariga myndigheter. Det behövs i nuläget tydliga besked om regeringens viljeinriktning samt ett seriöst planeringsarbete inom myndigheterna med syftet att riksdagen så snart som möjligt ska kunna fatta välinformerade beslut om de viktiga infrastrukturpolitiska vägval som vårt land står inför.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1.  När avser ministern och regeringen att ge besked om inriktningen för infrastrukturplaneringen?
  2.  Avser ministern och regeringen att låta riksdagen under år 2020 ta ställning till infrastrukturplaneringen i form av en proposition från regeringen?