alkolås

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2001

Interpellation: alkolås

Interpellation 2000/01:243 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 februari

Interpellation 2000/01:243

av Jan-Evert Rådhström (m) till näringsminister Björn Rosengren om alkolås

Jag har tidigare interpellerat och frågat i ärendet alkolås och finner nu skäl att åter ta upp frågan.

I tidigare svar har näringsministern påtalat att det pågående försöket med alkolås är viktigt för att se om det kan medverka till att åstadkomma bättre levnadsförhållanden för försökspersonerna. Det är ett mål som vi är överens om. Det som varit min ståndpunkt är emellertid att den begränsning som projektet haft och den långa försökstid som är beslutad, nämligen fem år, bör kunna omprövas med tanke på de resultat som redan uppnåtts. Näringsministern däremot har i sina tidigare svar inte varit beredd att, som jag önskat, avbryta projektet och göra detta permanent i hela vårt land.

Nu har två år gått av projekttiden och Vägverket har gjort en avstämning.

Det har visat sig att under dessa två år har ca 160 personer deltagit i försöket. De som var de första att ingå i projektet har således varit delaktiga i försöket i två år. Resultatet visar att det är ett mycket litet antal som har återfallit i alkoholmissbruk och därför inte fått fortsätta. Man kan utläsa detta, inte bara på de regelbundet besiktigade alkolåsen, utan det bekräftas också genom att de medicinska värdena drastiskt förbättras hos försökspersonerna.

En annan intressant iakttagelse från Vägverket är den skillnad som visat sig i olycksstatistik mellan personer som deltagit i försöket och personer som dömts för rattfylleri och inte ingått i försöket. Enligt min mening bör införandet av alkolås för dömda rattfyllerister nu kunna införas. Detta innebär att man omedelbart borde avsluta försöksprojektet och permanenta detsamma.

Det är givet att, när möjligheten att installera alkolås blir en permanent lagstiftning, domstolarna måste beakta om alkolås är en medicinskt lämplig åtgärd. Det bör även fortsättningsvis vara så att var och en som döms till alkolås bekostar installation och kontroller m.m.

Under förra året förekom 32 trafikolyckor med dödlig utgång i Norrbotten och Västerbotten. Vid dessa omkom 37 personer, varav 25 var bilister. I 28 % av olyckorna var föraren alkohol- eller drogpåverkad. Dessutom visar Vägverkets statistik att majoriteten av bilisterna inte använde bilbälte vid olyckstillfället.

Den vanligaste olyckstypen i Norrbotten var mötesolyckor. Vid dessa omkom sju personer i sex olyckor. I Västerbotten däremot var singelolyckorna vanligast förekommande. Där omkom det i fyra olyckor nio personer. Statistiken visar att i hela 67 % av singelolyckorna var förarna alkohol- eller drogpåverkade.

Enligt min mening så är möjligheten att döma till alkolås det enklaste och mest kostnadseffektiva sätt att öka trafiksäkerheten på våra vägar.

Är näringsministern beredd att nu avsluta försöksprojektet och i stället införa ett permanent system med alkohollås över hela landet?