Allmänna arvsfonden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 31 mars 2022

Interpellation: Allmänna arvsfonden

Interpellation 2019/20:292 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2019/20:292 Allmänna arvsfonden

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I en skriftlig fråga ställd till socialministern frågade jag hur regeringen ska säkerställa att inga extremistorganisationer beviljas medel från Allmänna arvsfonden. Socialministern svarade bland annat att medlen aldrig får användas till att stödja organisationer som inte vilar på demokratisk grund. Svaret på hur detta ska säkerställas anser jag dock uteblev. 

År 2017 tillsattes en utredning som bland annat hade i uppdrag att föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd. År 2018 tillsatte regeringen en utredning med syfte att utreda demokrativillkor i statlig bidragsgivning. Detta är utredningar som givetvis inte hade tillsatts om Allmänna arvsfondens verksamhet fungerade tillfredsställande.

Det vore lämpligt om bidragen från Allmänna arvsfonden tilldelades organisationer som kan stödjas av befolkningen i allmänhet i vårt land. Risken är uppenbart stor att Arvsfondsdelegationen inte har tillräcklig kunskap om alla projekt som beviljas medel. Det kan också vara riskfyllt att projekten beviljas medel för hela projektperioden utan att tillräckliga kontrollbesök genomförs.

Allmänna arvsfonden har fått skarp kritik i flera avseenden. Bland annat brister den löpande bokföringen av intäkter och tillgångar, enligt Riksrevisionens granskning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Vilka är de tolv prioriterade områden som Allmänna arvsfonden använder i sin bedömning för att bevilja bidrag?
  2. Hur avser ministern och därmed regeringen att säkerställa att inga extremistorganisationer beviljas medel från Allmänna arvsfonden?
  3. Anser ministern att den skarpa kritik som framförts mot Allmänna arvsfonden är befogad och om svaret är ja, vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta så att Allmänna arvsfonden kan styras tillfredsställande?