Ambulanser över gränsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 oktober 2019

Interpellation: Ambulanser över gränsen

Interpellation 2019/20:15 av Linda Ylivainio (C)

Interpellation 2019/20:15 Ambulanser över gränsen

av Linda Ylivainio (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I gränsregioner mellan Sverige och Norge föreligger behov av akututryckningar med ambulans eller helikopter över landsgränserna. Det här gör sig gällande även gentemot Danmark och Finland. De gränshinder som aktualiserar denna interpellation rör dock relationen mellan Sverige och Norge och måste främst beskrivas som ett svenskt problem utifrån tre aspekter.

Det första är det så kallade medikolegala gränshindret och innebär att norsk ambulanspersonal i helikoptrar och vägambulanser avkrävs svensk yrkeslegitimation om de ska kunna utöva akuta vårduppdrag på svenskt territorium. Helikopterförarna är få och lyckas söka legitimation men processen beskrivs som mycket tidskrävande och administrativt betungande. Norska ambulansförare utgör en mycket större yrkesgrupp där processen för en svensk yrkeslegitimation är ännu mer oöverstiglig. Ansvarig svensk myndighet i detta fall är Socialstyrelsen.

Det andra gränshindret gäller trafikföreskrifter och innebär att norska ambulanser inte kan registreras som utryckningsfordon i det svenska bilregistret. Ansvarig myndighet i det här fallet är Transportstyrelsen. I det omvända förhållandet att svenska ambulanser korsar gränsen mot Norge har Norge utverkat undantag som möjliggör uttryckning på norsk mark. Svenska utryckningsfordon som korsar gränsen har avståndsgränser på norskt territorium.

Det tredje är att när norska ambulanser korsar gränsen med narkotikaklassade läkemedel i fordonet begår de lagbrott. Det här problemet har till viss del kunnat adresseras med plombering men är ändå en omständighet som komplicerar insatserna.

Under flera år har regionala företrädare försökt att uppmärksamma ansvariga myndigheter på den här problematiken. För Gränshinderrådet betecknas det emellertid som ett nytt gränshinder. Under 2016 vände sig det norska hälsodepartementet till det svenska socialdepartementet med en vädjan till den svenska regeringen att föreslå en lösning. Någon sådan har dock inte kunnat skönjas.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efterlyser en övergripande lagändring. Enskilda myndighetsinitiativ tar lång tid och har nu på olika sätt prövats under lång tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Anser statsrådet att arbetet med att avlägsna gränshinder av det här slaget förtjänar att prioriteras i regeringsarbetet?
  2. Skulle statsrådet kunna ta initiativ till en lösning i linje med det förslag som SKL framhåller?