Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 mars 2022

Interpellation: Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar

Interpellation 2020/21:734 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2020/21:734 Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar

av Erik Ottoson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I en skriftlig fråga till minister Tomas Eneroth frågade jag vilka åtgärder han är villig att vidta för att öka trafiksäkerheten för jakthundar i Sverige. Ministerns svar var i alla delar innehållslöst och otillfredsställande då han inte gav exempel på en enda åtgärd som han eller regeringen vidtagit eller avser att vidta för att förbättra situationen.

I min skriftliga fråga anförde jag bland annat att Sverige har en lång tradition av löshundsjakt som pågår i stort sett hela hösten och vintern varje år. Löshundsjakten är en omistlig del av vårt kulturarv och en viktig del av den viltvård som hundratusentals jägare bedriver under miljontals mantimmar varje år.

Jag beskrev vidare för ministern att det varje år också dör eller skadas hundratals jakthundar i trafikolyckor. På många platser saknas viltstängsel, och viltet kan då springa över vägen varpå jakthunden ofta springer efter och riskerar att omkomma eller skadas allvarligt.

Vidare påminde jag ministern om att Sverige har en nollvision om dödade i trafiken som syftar till att ingen ska behöva sätta livet till på svenska vägar. Detta är en viktig och bra vision som det finns bred uppslutning kring. Djur ska så klart inte likställas med människor, så ej heller jakthundar, men frågan är dock om inte det finns skäl att se över hur trafiksäkerheten ser ut för jakthundar i dag på statliga vägar. Det är trots allt så att även de som kör bil och råkar ut för en olycka av detta slag riskerar att skadas allvarligt eller omkomma. Utifrån detta faktum är det viktigt att frågan analyseras och inte negligeras av ministern eller regeringen.

Jag resonerade vidare i min frågeställning till ministern att det förvisso är, och måste så vara, en kalkylerad risk att släppa en jakthund i närheten av en trafikerad väg. Det är i sig dock inte ett skäl till att inte försöka minska riskerna och på så sätt stötta jägarna och deras hundar i arbetet med att balansera viltstammarna. Det är en avgörande insats för att minska viltolyckorna på våra vägar som orsakar såväl omkomna trafikanter som onödigt lidande för de djur som inte omedelbart omkommer, vilket är allt för vanligt. Många trafikeftersök är svåra och tidsödande innan djurets lidande kan avslutas, och alltför många trafikeftersök kan inte ens avslutas då omständigheterna blir för svåra. Att avstå från löshundsjakt i närheten av trafikerade vägar får därför negativa konsekvenser för trafiksäkerheten som helhet. Dels kan då inte viltstammarna hållas nere lokalt i dessa områden, dels lär sig de vilda djuren förhållandevis fort att dessa områden är fria från jakt. Detta i sin tur leder till en migration av vilda djur från andra områden där jakt bedrivs till områden nära trafikerade vägar med viltolyckor i trafiken som följd.

Mot bakgrund av det jag anfört ovan vill jag ge ministern möjlighet att utveckla sina resonemang i frågan genom svaret på en interpellation.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vilka åtgärder är ministern villig att vidta för att öka trafiksäkerheten för jakthundar i Sverige?
  2. Ser ministern och regeringen det som en del av att nå nollvisionen att minska antalet trafikolyckor med jakthundar?
  3. Är ministern beredd att se över regleringsbrev till de myndigheter ministern ansvarar för i syfte att betona vikten av trafiksäkerhetsarbete av den art som krävs för att minska antalet trafikolyckor där jakthundar är inblandade?