Åtgärder mot frånvaro

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 februari 2019

Interpellation: Åtgärder mot frånvaro

Interpellation 2018/19:47 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2018/19:47 Åtgärder mot frånvaro

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I december 2016 överlämnades utredningen Saknad om frånvaro i skolan till regeringen. I utredningen har utredaren kartlagt frånvaro men även kommit med ett antal förslag på åtgärder. Problematisk frånvaro, som innebär att elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd, är ett allvarligt samhällsproblem. Problemet är inte nytt, men det saknas återkommande mätningar och en enhetlig definition av problemet.

Utredningen har identifierat följande primära problemområden:

– Det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro. Arbetet inriktas främst på åtgärder när frånvaron väl är ett faktum.

– Det finns brister i närvaroregistrering, vilket innebär att frånvaro inte upptäcks eller upptäckts för sent.

– Det finns brister i uppföljning och analys av frånvaro, vilket leder till att man ofta reagerar för sent på frånvaro.

– Det finns en bristande kunskap om vad som främjar närvaro.

– Det förekommer brister i kartläggningen av orsakerna till frånvaro, vilket leder till att det finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas.

– Det finns brister i samverkan mellan olika aktörer.

Skolor och kommuner rapporterar och följer upp frånvaro på olika sätt och med olika kvalitet och intervall. Det här innebär att resultaten för samtliga undersökningar som redovisar frånvaro till viss del är osäkra, men undersökningarna kan ändå användas för att ge indikationer på vilka områden och verksamheter som behöver utvecklas.

I propositionen Samling för skolan lades endast ett fåtal av utredningens förslag fram på riksdagens bord.

Mina frågor till utbildningsminister Anna Ekström blir:

 

  1. Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att elever med problematisk frånvaro kommer tillbaka till skolan och får den utbildning de har rätt till?
  2. Varför finns inte förslaget om nationell uppföljning med i propositionen?