Åtgärder mot rasism inom polisväsendet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 18 augusti 2022

Interpellation: Åtgärder mot rasism inom polisväsendet

Interpellation 2008/09:313 av Kaplan, Mehmet (mp)

den 6 februari

Interpellation

2008/09:313 Åtgärder mot rasism inom polisväsendet

av Mehmet Kaplan (mp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det har uppdagats på en filmupptagning från oroligheterna i Rosengård i december 2008 att polisen i Malmö har använt rasistiska tillmälen som ”jävla apjävel” och ”blattejävel” mot ungdomar i Rosengård.

Denna filmupptagning som var ämnad som bevisning i en rättegång mot enskilda som står åtalade för förseelser med anledning av oroligheterna bekräftar återigen det vi vet från tidigare forskning om rättsväsendets alltför ofta diskriminerande inställning mot människor med minoritetsbakgrund.

Så sent som i förra årets rapport från Brottsförebyggande rådet, Diskriminering i rättsprocessen (Rapport 2008:4), understryks igen den bild som Diskrimineringsombudsmannen tidigare gett, nämligen att personer med utländsk bakgrund tenderar att av bli ”bemötta på ett nedvärderande, bryskt, respektlöst, arrogant eller föraktfullt sätt av poliser, åklagare, försvarsadvokater eller domare.” Enligt Brå upplevs inte attityden från rättsväsendet bara som kränkande utan påverkar även möjligheten att bli hörd, trodd och att få sin sak prövad av rättsväsendet på likvärdiga villkor som personer från majoritetsbefolkningen.

Miljöpartiet arbetar för lika rättigheter i rättsväsendet och föreslår bland annat:

-      att regeringen omedelbart tillsätter en kommission för lika rättigheter inom rättsväsendet med uppdrag att komma med förslag till regeringen om hur rättsväsendets strukturer och aktörer kan respektera alla människors lika värde;

-      att rättsväsendets statliga företrädare såsom polis, åklagare och domare genomgår obligatoriska utbildningar i mångfalds- och diskrimineringsfrågor;

-      aktiv rekrytering av individer med utländsk bakgrund till rättsväsendet;

-      att öka statusen för rättstolkarna i rättsväsendet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitieminister Beatrice Ask:

1. Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för att motverka rasistisk inställning hos polisen till individer med utländsk bakgrund?

2. Kommer justitieministern att ta initiativ till en kommission för lika rättigheter inom rättsväsendet för att regeringen ska kunna aktivt börja verka mot diskrimineringen där?