Avskaffande av internmomsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2022

Interpellation: Avskaffande av internmomsen

Interpellation 2021/22:536 av Helena Vilhelmsson (C)

Interpellation 2021/22:536 Avskaffande av internmomsen

av Helena Vilhelmsson (C)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Den ideella sektorn är viktig för Sverige - inte minst ur ett hälsoperspektiv. Därför är det viktigt att det svenska skattesystemet, kanske särskilt för den ideella sektorn, är enkelt och transparent. 

Skattesystemet bör vara neutralt i fråga om organisationsform, men reglerna kring mervärdesskatt på interna tjänster drabbar vissa av civilsamhällets organisationer på ett godtyckligt sätt. Beroende på om organisationen valt att organisera sig som en eller flera juridiska personer beskattas tjänster inom organisationen olika.

Det är vanligt förekommande att man inom organisationer köper tjänster som till exempel administration, juridik eller it-stöd från riksorganisationen. Rör det sig om transaktioner inom en och samma juridiska person betalas ingen mervärdesskatt. Har organisationen däremot valt att exempelvis varje region utgör en egen juridisk person är köp av tjänster inom organisationen momspliktiga. Detta kallas vanligen internmoms.

Det här leder förutom till högre kostnader även till indirekta kostnader i form av administration av internmoms. Centerpartiet menar att mervärdesskatten på tjänster som tillhandahålls inom den ideella sektorns egna organisationer inte är tillgängliga för andra än den egna organisationen, och den bör därför avskaffas. Den statsfinansiella betydelsen av internmomsen torde vara försumbar.

I slutänden drabbar detta deltagarna i verksamheten. I stället för att vara ledare i exempelvis en idrottsförening får de ideellt engagerade människorna agera skatteexperter.

Denna beskrivning delas av samtliga åtta partier i riksdagen. Med en sådan politisk uppbackning borde initiativ redan ha tagits för att sätta igång en utredning.

För Centerpartiet är den ideella verksamhet som finns i civilsamhällets organisationer oerhört viktig. Här sköts bygdegårdar, här startas cirklar och här möts människor från olika kulturer och skapar tillsammans kittet som håller samhället samman. Att detta ska försvåras av en skatt som inget riksdagsparti vill ha kvar är orimligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

  1. På vilket sätt avser ministern att agera för att utredningen om avskaffande av internmomsen skyndsamt ska komma i gång?
  2. När kan vi förvänta oss att internmomsen är avskaffad?