Avskaffande av krav på danstillstånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2020

Interpellation: Avskaffande av krav på danstillstånd

Interpellation 2019/20:359 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2019/20:359 Avskaffande av krav på danstillstånd

av Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

För snart fyra år sedan riktade en enig riksdag ett tillkännagivande till regeringen om att slopa kravet på danstillstånd. Sedan dess har frågan utretts, och promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning överlämnades till regeringen i juni 2018 (Ds 2018:20). En remissrunda ägde rum den 5 juli till den 15 oktober 2018, men sedan dess har det varit helt tyst från regeringen.

Det har med andra ord funnits en bred politisk enighet i flera år – vilket tillkännagivandet i april 2016 bekräftade – utan att någon förändring skett. Ordningslagen kräver fortfarande danstillstånd, och krögare utan tillstånd riskerar att drabbas av repressalier om dans ändå uppstår.

De enda livstecknen för frågan har på senare tid utgjorts av de svar Mikael Damberg gett på de skriftliga frågor som lämnats in på området, 2019/20:144 av Mattias Bäckström Johansson (SD) och 2019/20:927 av Lars Püss (M). Svaren är samstämmiga och säger endast att regeringen inte hunnit med att hantera frågan.

När regeringen de facto kommer att finna tid för att tillmötesgå riksdagens önskemål har statsrådet dessvärre undvikt att ge svar på. Den konspiratoriske skulle kunna ledas att tro att regeringen aktivt förskjuter och förhalar frågan, då Socialdemokraterna inte drev frågan när den behandlades av riksdagen.

Frågan försvåras dessutom då tillkännagivandet rörde att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska tas bort. Så lyder nämligen inte förslaget i den tidigare nämnda utredningen. Det innebär att innehållet och inriktningen på den lagrådsremiss som Mikael Damberg påstått att Regeringskansliet håller på att arbeta fram är mycket ovissa.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Mikael Damberg följande:

 

  1.  När avser statsrådet att återkomma med förslaget till riksdagen?
  2.  Är det statsrådets och regeringens ambition att avskaffa tillståndskravet, och hur har regeringen resonerat och agerat i förberedelserna av lagrådsremissen?