barns situation i asylsökande familjer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 oktober 2022

Interpellation: barns situation i asylsökande familjer

Interpellation 2002/03:22 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 4 november

Interpellation 2002/03:22

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Jan O Karlsson om barns situation i asylsökande familjer

I utlänningslagens portalparagraf finns denna mening:

"I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver."

Sverige har också ratificerat FN:s barnkonvention.

I artikel 3.1 återfinns följande:

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet."

Att vara asylsökande innebär att man är utlämnad till andra människors beslut. Man kan påverka väldigt lite själv hur framtiden kommer att gestalta sig. Migrationsverket och Utlänningsnämnden har avgörandet i sin hand. En asylsökande är en utsatt person. Att vara barn och vara asylsökande är ännu mer utsatt. Detta gäller de barn som kommer ensamma men även de barn som kommer med en eller två föräldrar som är asylsökande. De barn som kommer med anhöriga har till stor del glömts bort. Många barn som finns i asylsökande familjer har levt flera år på flykt från sina hemländer. Bara det i sig är en besvärlig situation för ett barn. Många barn har också varit med om fruktansvärda upplevelser. Antingen har de själva utsatts för våld eller också har de sett någon anhörig utsättas för våld eller kanske till och med avrättats inför deras ögon. Det är upplevelser som sätter spår hos en vuxen och i ännu större utsträckning hos ett barn.

I asylprocessen tas väldigt lite hänsyn till barns situation. Få barn får själva berätta om sina upplevelser.

Det finns flera exempel på familjer som fått avvisningsbeslut där barnen mår väldigt dåligt. I dessa har inte hänsyn tagits till barnets bästa vid beslutsfattandet. Man har inte beaktat intyg från barnpsykiatriker där barnens psykiska hälsa beskrivs som mycket dålig. Det finns fall där barn reagerat på situationen med att bli tysta eller apatiska. Situationen med barnens hälsa har också i en del fall förvärrats när avvisningsbeslut försökt verkställas genom hämtning med ett antal poliser. Våldshändelser som hänt i hemlandet upplever då barnen på nytt.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga migrationsministern:

Vilka åtgärder avser migrationsministern att vidta för att barns hälsoskäl ska beaktas i asylutredningar i större utsträckning än vad som i dag är fallet så att befintlig lagstiftning och FN:s barnkonvention i verkligheten följs?

Vilka åtgärder avser migrationsministern att vidta för att undvika uppskakande hämtningar med polis där barn är inblandade?