behörighetsutvärdering av utländsk utbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 oktober 2022

Interpellation: behörighetsutvärdering av utländsk utbildning

Interpellation 2002/03:407 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:407

av Anne-Marie Ekström (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om behörighetsutvärdering av utländsk utbildning

"Invandrare utgör en stor potential som Sverige bättre måste ta tillvara." Så står det i regeringens vårbudgetproposition. Regeringen framhåller bland annat hur viktigt det är att tidigare förvärvade kunskaper, såväl formella som informella, utvärderas och leder till ökad anställbarhet och bättre matchning på arbetsmarknaden. Regeringen säger också i propositionen att den avser att återkomma med förslag till en tidsbegränsad satsning för att stimulera utvecklingen av effektiva och ändamålsenliga system för validering.

Tyvärr är det så att många kompetenta personer av utländsk härkomst, många med akademisk utbildning eller motsvarande, tvingas acceptera arbeten som är långt under deras kompetens.

Det är viktigt att Sverige, precis som regeringen skriver i vårpropositionen, tar till vara den kompetens som finns bland invandrarna och utvärderar tidigare kunskaper. Det har tyvärr tagit alltför lång tid för regeringen att inse detta. Därför brådskar det att komma i gång med validering. Ett sätt att börja är att titta på de exempel som finns i dag.

Vid Högskolan i Borås bedrivs i dag en kompletteringsutbildning för invandrade akademiker, Invandrarakademin. Denna utbildning som är tillfällig finansieras som ett särskilt åtagande från staten. Utbildningen innefattar språkutbildning och utbildning och erfarenheter i kulturkommunikation i samarbete med näringsliv och arbetsliv.

Som en del knuten till Invandrarakademin utvecklar dessutom Högskolan i Borås system för att värdera reell kompetens för att på så sätt kunna göra en friare bedömning av behörighet.

Invandrarakademin är också en värdefull resurs för att stimulera potentiella studenter i invandrartäta områden i Sverige att efter gymnasiestudierna kunna fortsätta med akademisk utbildning. För att genomföra de intentioner som Invandrarakademin har och bättre kunna ta till vara invandrade akademikers kompetens både till gagn för dem själva och för hela det svenska samhället behövs dock en mer långsiktig planering. Därför är det angeläget att Invandrarakademin permanentas och blir en nationell resurs.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att göra Invandrarakademin vid Högskolan i Borås till en permanent verksamhet så att den kan utgöra en nationell resurs?