Beredskapslagring av antivirala medel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Beredskapslagring av antivirala medel

Interpellation 2006/07:634 av Lindblad, Göran (m)

den 31 maj

Interpellation

2006/07:634 Beredskapslagring av antivirala medel

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Jag har i en skriftlig fråga (2006/07:1090) ställd till statsrådet Maria Larsson frågat vad hon avser att göra för att öka beredskapen inför en eventuell pandemi.

Svaret ger vid handen att regeringen avser att bygga ut produktionskapaciteten för influensavaccin samt att ingå avtal om leverans av vaccin i händelse av en pandemi.

EU-rekommendationen är att beredskapslagren ska täcka minst 25 procent av ländernas befolkning. Dock har flera EU-länder nu valt att ha betydligt högre ambitioner på detta område. I november år 2006 presenterade The Royal Society and the Academy of Medical Sciences en rapport där de rekommenderar den brittiska regeringen att revidera nivån på beredskapslagret av antivirala läkemedel, som vid tidpunkten täckte 25 procent av landets befolkning. I USA har ansvarig myndighet (HHS) valt att gå ännu längre och rekommenderar en täckningsgrad av 50 procent.

Vid sidan av regeringarnas agerande har såväl privatpersoner som företag börjat se om sina hus och förbereder sig för en pandemi. I Sverige önskar flera svenska företag inrätta egna beredskapslager av antivirala läkemedel. Detta är mycket angeläget eftersom det kan bidra till att höja landets samlade beredskap inför en pandemi. Uppenbarligen har företagens ambitioner på detta område stött på patrull.

I dag kan företag via sin företagshälsovård visserligen importera och lagra antivirala läkemedel – förutsatt att de har partihandelstillstånd. Däremot får företag inte dela ut dessa läkemedel till sina anställda; det får bara ske via apoteken. Vid en pandemi måste företaget då sälja sitt lager till apoteket, som sedan säljer läkemedlen vidare till företagets anställda om de har ett recept. När Läkemedelsverket fått frågor från journalister om detta förfaringssätt har verket deklarerat att man ”ser över” regelverken.

Ur ett samhällsperspektiv måste det vara klokt att ta till vara det engagemang som olika företag och arbetsgivare har för sina anställda. Genom att tillåta företagen att själva lagra och tillhandahålla antivirala läkemedel skulle trycket på det offentligas egna beredskapsplaner minska och kostnaderna för skattebetalarna reduceras.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att möjliggöra för företag och andra arbetsgivare att lagra och lämna ut antivirala läkemedel till sina anställda?

På vilket sätt, enligt statsrådets bedömning, kommer situationen för lagring och eventuell försäljning av antivirala medel, och för den delen andra läkemedel, att förändras genom det snart förestående avskaffandet av apoteksmonopolet?