beskattningen av personaloptioner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 november 2022

Interpellation: beskattningen av personaloptioner

Interpellation 2000/01:289 av Hagen, Catharina (m)

den 27 februari

Interpellation 2000/01:289

av Catharina Hagen (m) till finansminister Bosse Ringholm om beskattningen av personaloptioner

Konkurrensen om hög kompetens blir allt hårdare och samtidigt minskar trösklarna att flytta mellan olika länder. Rörligheten på den mest attraktiva arbetskraften kommer att öka och det gäller för svenska företag att kunna konkurrera med liknande medel som finns i viktiga konkurrentländer.

I USA är optioner ett vanligt sätt att belöna medarbetare och samtidigt göra dem delaktiga i resultatutvecklingen av företaget. Beskattningen av optioner i USA speglar synen att optioner är ett belöningsinstrument som innehåller ett riskmoment för dess innehavare. De omgärdas där av regler som bl.a. innebär en avsevärt lägre beskattning än vad som är fallet i Sverige.

Problemet med beskattningen av personaloptioner i Sverige jämfört med andra länder beror bl.a. på att vi har så hög skatt på arbete. Statsskatt och höga socialavgifter utan motsvarande förmåner utgår redan vid internationellt sett låga lönenivåer. Om optioner belastas med denna beskattning förlorar de i många fall en stor del av sitt attraktionsvärde för den anställde. Dessutom tillkommer den osäkerhet för företaget som är följden av att socialavgifterna ska betalas när den anställde löser in optionen.

Den senaste tidens utveckling på aktiemarknaden har tydligt visat hur riskfyllt det kan vara att erhålla optioner som en del av ersättning för sin insats av kunnande och kompetens. Slutsatsen är att beskattningen mer borde motsvara den på riskkapital, dvs. för närvarande 30 %.

Vilka åtgärder avser finansministern vidta för att skapa en mer konkurrenskraftig beskattning av personaloptioner?