Betygsliknande omdömen i förskoleklass

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 oktober 2009

Interpellation: Betygsliknande omdömen i förskoleklass

Interpellation 2009/10:17 av Pertoft, Mats (mp)

den 25 september

Interpellation

2009/10:17 Betygsliknande omdömen i förskoleklass

av Mats Pertoft (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Barn- och utbildningsnämnden i Haninge kommun söder om Stockholm beslutade i maj 2008 att införa skriftliga omdömen även för elever i förskoleklass.

Omdömena var utformade likadant som de eleverna i klasserna 1–5 fick och hade tre olika grader: ”Når målen på ett självständigt sätt”, ”når målen” och ”riskerar att inte nå målen”. Beslutet överklagades till länsrätten och anmäldes till Skolinspektionen, vilken i april 2009 riktade kritik mot Haninge kommun. ”Att ge betygsliknande omdömen i förskoleklassen utifrån de ämnen som eleverna i grundskolan undervisas i är inte förenligt med läroplanen som den är utformad för förskoleklassen”, skrev Skolinspektionen i sitt beslut.

Onsdagen den 23 september 2009 fastslog länsrätten att Haninge kommuns beslut att i maj 2008 införa skriftliga omdömen för elever i förskoleklass inte strider mot lagen. Trots länsrättens dom står Skolinspektionen fast vid sin kritik och efterlyser en tydligare lagstiftning i frågan.

När man tittar på länsrättens dom säger den att domstolen gör en laglighetsprövning och att den inte bedömer lämpligheten i beslutet. Liksom länsrätten konstaterar Skolinspektionen att det inte finns någon reglering för skriftliga omdömen för förskoleklass.

Skolinspektionen har gjort en bedömning utifrån hur systemet ser ut för förskoleklassen. Det finns inga mål att uppnå, det finns inga kursplaner för ämnen. Man har tittat på det system som Haninge kommun hade då, där man tillämpade samma typ av betyg för förskoleklassen som för grundskolan. Skolinspektionen bedömde att det inte fanns några förutsättningar att göra det för förskoleklassen.

Utifrån dessa fakta är det tydligt att det måste finnas en laglig reglering kring om det ska finnas betygsliknande omdömen för sexåringar, vad dessa ska utgå ifrån och om dessa omdömen får vara betygsliknande eller ej.

Min fråga till utbildningsministern är:

Ämnar ministern vidta åtgärder för att skapa en reglering för betygsliknande omdömen i förskoleklassen?