Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2017

Interpellation: Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer

Interpellation 2016/17:447 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:447 Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer

av Roger Haddad (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 10 december ingick vi från Liberalerna en överenskommelse med regeringen och de övriga allianspartierna om ett antal åtgärder mot terrorism. Dokumentet innehöll 13 punkter som träffar såväl straffrättsliga frågor som åtgärder för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. I en punkt uppmärksammades vikten av att bidragsgivare säkerställer att offentliga medel inte ges till organisationer som sprider våldsbejakande budskap, att en organisation måste leva upp till grundläggande demokratiska värderingar för att få statsbidrag och att organisationer som förespråkar våldsbejakande budskap inte ska få något stöd.

Regeringen har efter denna överenskommelse tillsatt en utredning (dir. 2016:62), som ska arbeta till den 15 mars 2018. Vi välkomnar att denna utredning tillsatts, med uppgiften att se över regelverket kring statsbidrag till trossamfunden. Med detta sagt anser vi inte att överenskommelsens intention helt omfattas av den pågående utredningen.

Liberalerna anser att fler åtgärder behöver vidtas och att fler skarpa förslag måste till, som inte enbart omfattar statsbidrag till trossamfunden. Det är lika angeläget att generellt se över regelverket för statsbidrag till organisationer. Det gäller bland annat reglerna för bidragsgivning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och även övriga bidragsgivande myndigheter.

Vidare är det viktigt att inte heller kommuner, landsting och regioner ger offentliga bidrag eller på andra sätt stöttar föreningar och organisationer som bedriver en verksamhet i strid med grundläggande demokratiska principer om jämställdhet, jämlikhet etcetera.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

  1. Kommer ministern och regeringen att vidta åtgärder, exempelvis tillsätta en utredning, för att se över villkoren för statsbidragen till de organisationer som inte omfattas av den redan pågående översynen för trossamfunden?
  1. Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att säkerställa att kommuner, landsting och regioner inte använder offentliga medel till organisationer och trossamfund som inte respekterar demokratiska principer?