Bostäder för seniorer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2018

Interpellation: Bostäder för seniorer

Interpellation 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2017/18:315 Bostäder för seniorer

av Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen bo kvar i. Även om alla pensionärer i en kommun har en bostad är denna sällan långsiktigt lämplig vad gäller tillgängligheten. Ju mer tillgängligt man bor som senior desto mer kan man klara sig själv och bibehålla livskvaliteten. Det ligger således i samhällets intresse att det finns bra och prisvärda seniorbostäder i olika upplåtelseformer som riktar sig till seniorers skilda behov och intressen.

I socialtjänstlagen anges att socialnämnden ska medverka i samhällsplaneringen. Samhällsplaneringens lagar inbjuder emellertid inte till ett sådant samarbete. Därför är det viktigt att i samhällsplaneringen få med kommunens socialtjänst som är förtrogen med var äldre invånare bor och hur deras levnadsförhållanden ser ut. Det skulle således vara önskvärt med ett tillägg i 2 § i bostadsförsörjningslagen om att socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillföra kunskaper och erfarenheter om levnadsförhållandena i kommunen.

Nyblivna pensionärer har visat intresse för att ta egna initiativ till att i egen regi bygga bra bostäder för andra halvan av livet. Några svenska kommuner har visat intresse för att uppmuntra denna nya företeelse som kallas byggemenskaper. Bankerna är emellertid sällan intresserade av att låna ut till sådana ekonomiska föreningar som byggemenskaper utgör och är dessutom restriktiva när det gäller att bevilja pensionärer bolån. Statliga garantier till denna typ av seniorbostäder skulle göra det möjligt för bankerna att bevilja lån till byggemenskaper och spekulationsfria kooperativa hyresrätter, särskilt på orter där tillgängligheten i bostadsbeståndet är mycket låg. Den pågående utredningen Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder (Dir.2017:1) bör därför ges ett tilläggsdirektiv om att se över möjligheten att införa statliga garantier för att underlätta uppförandet av bostäder för äldre i form av byggemenskaper och kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

1. Vad avser statsrådet och regeringen att konkret vidta för åtgärder för att stimulera fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer?

2. Anser statsrådet att det vore rimligt med ett tillägg i bostadsförsörjningslagen om att socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen?

3. Avser statsrådet att införa statliga garantier för att underlätta uppförandet av bostäder för äldre i form av byggemenskaper och kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen?