Bristande cybersäkerhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2022

Interpellation: Bristande cybersäkerhet

Interpellation 2018/19:236 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2018/19:236 Bristande cybersäkerhet

av Pål Jonson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, men vid internationella jämförelser rankas Sverige anmärkningsvärt lågt på cybersäkerhetsområdet. I Global Security Index för 2018 rankades Sverige som världens femte mest digitaliserade land men hamnade först på plats 32 när det kommer till cybersäkerhet.

Det har skett vissa framsteg på detta område under senare tid. Riksdagen har bland annat antagit en ny säkerhetsskyddslag där utökade åtgärder för informationssäkerhet utgör en central del. Men mycket arbete återstår. Säkerhetspolisens årsbok för 2018 fångar den rådande situationen på säkerhetsskyddsområdet väl genom att beskriva situationen som ”bättre men inte bra”. Även Försvarets radioanstalt (FRA) och Must pekar i sina årsrapporter för 2018 på att det alltjämt finns stora brister på informations- och cybersäkerhetsområdet i Sverige. 

Svag styrning från Regeringskansliet, fragmentiseringar av resurser på myndighetsnivå samt otydligt författningsstöd är några av skälen till den bristande cybersäkerheten i Sverige. Det är fortsatt fyra statsråd i regeringen och åtta myndigheter som har ansvar för informations- och cybersäkerhetsfrågorna i en form eller annan.

Statministern kungjorde i regeringsdeklarationen 2019 att regeringen avser att upprätta ett nationellt center för informations- och cybersäkerheten. Moderaterna har under en längre tid förespråkat att Sverige bör upprätta ett cyberoperationscenter som motsvarar den modell som Storbritannien upprättade för tre år sedan.

Vidare har Moderaterna även föreslagit att en cybersäkerhetskoordinator med tydligt mandat och resurser bör inrättas på Statsrådsberedningen. Syftet är att hålla samma informations- och cybersäkerhetsfrågorna i Regeringskansliet på ett väsentligt effektivare sätt än vad som är fallet i dag. En cybersäkerhetskoordinator bör rimligen även kopplas till ett nationellt säkerhetsråd.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Delar regeringen den uppfattning som framförs av dess expertmyndigheter att det fortsatt finns allvarliga brister på informations- och cybersäkerhetsområdet i Sverige?
  2. Kommer det nya centret för informations- och cybersäkerhet att samverka med näringslivet i syfte att dela information om hot och risker i cybermiljön, och kommer centret att ha specifik myndighet som huvudman?
  3. Avser regeringen att införa en cybersäkerhetskoordinator på Regeringskansliet med mandat och resurser för att hålla samman cybersäkerhetsfrågorna, och kan koordinatorn i så fall även föra en direkt dialog med berörda myndigheter?