Demokratisk insyn i den nya polisorganisationen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 18 juli 2022

Interpellation: Demokratisk insyn i den nya polisorganisationen

Interpellation 2012/13:358 av Johansson, Morgan (S)

den 27 mars

Interpellation

2012/13:358 Demokratisk insyn i den nya polisorganisationen

av Morgan Johansson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I slutet av förra året tog regeringen beslut om att tillsätta en genomförandeorganisation för de åtgärder som krävs för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet.

Ett av de allra största och viktigaste uppdragen som utredaren får är att besluta om den regionala organisationsstrukturen, med geografiska gränser och huvudorter.

I direktiven till utredaren upprepar regeringen ett flertal gånger vikten av att regionerna är bärkraftiga. Detta för att garantera såväl specialistkompetens som tillgången till särskild utrustning samt säkerställa polisiär närvaro.

Mycket talar för att utgångspunkten i indelningen av regioner vilar på de sju samverkansområden som finns i dag. Regeringen uttrycker det som att "det ska finnas välgrundade skäl för att frångå nuvarande indelning i samverkansområden".

En aspekt som knappt berörs i direktiven är betydelsen av att den nya polismyndigheten får en geografisk indelning med regional politisk insyn som också gör det möjligt att reellt tala om en lokal demokratisk insyn och påverkan.

Vid varje polisregion ska det finnas ett regionspolisråd. Detta ska utöva insyn i verksamheten och kunna ge råd till regionpolismästaren, men även följa verksamheten. Om strukturen med sju regioner bibehålles kommer regionerna att bli kolossalt stora. I norr skulle i så fall Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bilda en region. I söder skulle Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne bilda en region.

Var och en förstår att de personer som ingår i ett regionspolisråd skulle få ett nästan omöjligt uppdrag att kunna följa en verksamhet som sträcker sig över så stora geografiska områden. Risken är överhängande att det blir ett demokratiskt underskott i verksamheten och att insynsfrågan kommer att bli en chimär.

Mot bakgrund av att polisen har våldsmonopol och mycket långtgående befogenheter borde den demokratiska insynen i verksamheten tillmätas en betydligt större vikt.

Enligt regeringens direktiv ska utredaren besluta om polisregionindelningen senast den 1 september 2013. Ska den demokratiska förankringen i den nya polisorganisationen få större vikt än det förslag som i dag ligger till grund för regionerna måste regeringen skyndsamt göra det klart för utredaren. Det finns en viktig demokratisk aspekt som talar för att regionerna bör bli betydligt fler än vad underlaget pekar på i dag.

Jag vill därför fråga justitieministern:

Vilka åtgärder tänker justitieministern ta för att säkerställa det regionala demokratiska inflytandet i polisen?