Den byråkratiska miljöprövningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Den byråkratiska miljöprövningen

Interpellation 2006/07:540 av Löfgren, Ulla (m)

den 16 maj

Interpellation

2006/07:540 Den byråkratiska miljöprövningen

av Ulla Löfgren (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Sedan den förra borgerliga regeringen i början av 1990-talet gjorde det lättare för utländska, och även för svenska, företag att prospektera i Sverige har Västerbottens inland fått uppleva många nya företagsetableringar. Efter hand som mineralpriserna har gått upp har det blivit en veritabel guldrusch i Västerbottens inland. Det är mycket positivt och väcker förhoppningar inom regionen.

Gruvbrytning är den sorts verksamhet som kan ha mycket negativ inverkan på miljön om inte stor varsamhet iakttas. Det är därför helt riktigt att varje nytt ingrepp föregås av en ordentlig miljöprövning.

Problemet är att den miljöprövningsprocess som sker snarare tycks gagna byråkrater och konsulter än miljön. Problemen går att relatera såväl till lagstiftning och regelverk som till handläggningen hos länsstyrelsen (som har dubbla roller) och till långa handläggningstider i miljödomstolen. Förutom att det är frustrerande med all denna byråkrati som inte leder till konkreta förslag eller beslut som gynnar naturen kostar det företagen massor med pengar. Investerarna börjar med rätta dra öronen åt sig och satsar hellre sina pengar i exempelvis Finland där miljökraven är minst lika omfattande som i Sverige, men där vägen till beslut är betydligt kortare.

Investeringar i svensk gruvnäring är viktigt för svensk ekonomi och en byråkratiskt utformad miljöprövning, där ansvaret ofta är otydligt bland olika aktörer, blir ett allt större hinder för framgång för gruvindustrin och därmed för näringstillväxten i Sverige. Det behövs ett snabbt ingripande från regeringen för att inte den positiva utveckling som vi hoppas på ska gå i stå. Regeringen har aviserat stora regelförenklingar. Jag ser positivt på regeringens ambitioner att minska regelbördan med 25 procent.

Vilka konkreta regelförenklingar avser statsrådet att ta initiativ till för att påskynda miljöprövningsprocesserna för gruvnäringen i Västerbotten?