Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 augusti 2022

Interpellation: Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen

Interpellation 2009/10:449 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:449 Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Våren 2006 fattade riksdagen beslut i enlighet med folkbildningspropositionen Lära, växa och förändra. I propositionen betonades att folkbildningen är en angelägenhet för hela samhället och att ansvaret för det ekonomiska stödet ska delas mellan stat, landsting och kommun. En enig riksdag beslutade då att regeringen skulle ta initiativ till överläggningar angående det delade ekonomiska ansvaret med Sveriges Kommuner och Landsting.

I Folkbildningsrådets senaste verksamhetsrapport lyfter man den oro man känner när det gäller kommun- och landstingsbidragen till folkbildningen, som de senaste åren kraftigt minskat i stället för tvärtom. Jag har tidigare lyft frågan i kammardebatter med borgerliga företrädare i kulturutskottet huruvida folkbildningsministern har initierat några överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting, men har inte fått något svar.

Min fråga till utbildningsministern är därför följande:

Har utbildningsministern tagit några initiativ till överläggningar utifrån den av riksdagen beslutade propositionen?